Feladatkörök

A POLGÁRMESTERNEK A 215/2001 TÖRVÉNY SZERINTI FŐ FELADATKÖRE


68. §. -1) A polgármester a következő feladatkört tölti be:
a) a honpolgárok alapvető jogainak és szabadságának, az Alkotmány előírásainak tiszteletbetartása, valamint a jogszabályoknak, Románia Elnöke Törvényerejű Rendeleteinek, a Kormány rendeleteinek és határozatainak gyakorlatba való ültetése, a minisztériumok és a központi közigazgatási hatóságok egyéb irányító szervei normatív jellegű rendeleteinek és útmutatásainak, valamint a megyei tanács határozatainak alkalmazását foganatosító intézkedések elrendelése és támogatása,
b) a helyi tanács által meghozott határozatok teljesítésének biztosítása. Amennyiben úgy értékeli, hogy egy határozat jogellenes, akkor a határozat meghozatalától számított 3 napos határidőn belül a prefektus értesítése,
c) rendkívüli fontosságú helyi kérdésekre vonatkozó kérdésekben a helyi tanácshoz előterjesztett javaslat a lakosság véleményének népszavazással történő megkérdezése érdekében. A helyi tanács határozatának alapján ezen véleményi megkérdezés megszervezését foganatosító jogszerű intézkedések meghozatala,
d) a helyi tanácsnak évente vagy szükség szerinti tájékoztatása a közösség vagy város gazdasági és társadalmi helyzetére vonatkozólag , a helyi közigazgatási hatóságokra háruló hatáskörnek megfelelően, valamint a helyi tanács által meghozott határozatok teljesítésének ismertetése,
e) a helyi költségvetési tervezetnek és a költségvetési év zárszámadásának elkészítése és ezeknek a helyi tanácshoz jóváhagyás céljából történő előterjesztése,
f) főhitelutalványozói tisztség gyakorlása,
g) a helyi költségvetés tételei bevételeinek és kiadásainak hivatalból vagy kérésre történő ellenőrzése és az ide vonatkozó észrevételeknek a helyi tanácshoz történő azonnali közlése,
h) szerencsétlenségek, katasztrófák, tűzvészek, járványok vagy állati fertőzések megelőzése vagy ezek következményeinek korlátozása érdekében foganatosítandó intézkedéseknek az állami szakhatóságokkal történő együttes meghozatala. Ennek érdekében a község vagy város lakosságának, gazdasági egységeinek és intézményeinek mozgósítása, akik ilyen értelemben a védelmi és közbeavatkozási tervekben katasztrófa típus szerint megállapított intézkedéseket végrehajtani kötelesek,
i) a lakossági közrend és nyugalom biztosítása, a rendőrség, csendőrség, közfelügyelők, tűzoltók és polgári védelmi egységek segítségével, akik az ő felhívására jogszerű feltételek mellett közbelépni kötelesek,
j) a közfelügyelők tevékenységének útmutatása és ellenőrzése, a szerződésben vállaltak szerint,
k) a közgyűlések lebonyolításával kapcsolatos jogszerű intézkedések megtétele,
l) a törvényes rend vagy jó erkölcsökbe ütköző, közrendet és nyugalmat megzavaró előadások, rendezvények és egyéb megnyilvánulások betiltására vagy felfüggesztésére irányuló intézkedések meghozatala,
m) a közületi helyiségek és lakossági eladásra szánt élelmiszerek higiéniai és köztisztasági feltételeinek szakhatósági támogatás melletti ellenőrzése,
n) az állatok által okozott veszélyek jogszerű megelőzésére és elhárítására irányuló intézkedések meghozatala,
o) a helység általános városrendezési tervének elkészítésére irányuló intézkedések meghozatala és ennek a helyi tanácshoz jóváhagyás végetti előterjesztése, az általános városrendezési terv, valamint a körzeti városrendezési tervek és részletrajzok előírásai tiszteletbetartásának biztosítása,
p) a helyi tanács határozata szerinti szociális lakások kiutalásának biztosítása,
q) a község vagy város tulajdonában levő közutak karbantartásának és felújításának biztosítása, közlekedési jelek telepítése, a normális közúti és gyalogos közlekedés jogszerű feltételek melletti biztosítása,
r) a vásári, piaci, vásártéri, szórakoztató helyek és parkok tevékenységei feletti ellenőrzés gyakorlása és ezek jól működésére irányuló intézkedések meghozatala,
s) a helyi közszolgálatok irányítása, az anyakönyvi és gyámhatósági osztályok működésének biztosítása, a szociális gondozás és segélyfolyósítás ellenőrzése,
t) az anyakönyvvezetői tisztség betöltése,
u) a jogszabály által biztosított illetékesség szerinti véleményezések, beleegyezések és engedélyek kiállítása,
v) a helyi tanácshoz jogszerűen előterjesztett javaslattétel a szervezeti sémának, a munkaköri szabályzatnak, a személyzeti létszámnak és a saját szakapparátus szervezési és működési szabályzatának jóváhagyása végett,
w) a helyi közigazgatási hatóság saját szakapparátusa személyzetének jogszerű kinevezése és tisztségéből való felmentése, kivéve a jegyzőét, a közhasznú társaságok, helyi érdekű intézmények és közszolgálatok vezetői jogszerű kinevezésének és beosztásából való felmentésének a helyi tanács elé terjesztett javaslattétele,
x) a község vagy város saját javainak leltárba vétele és ügyintézése iránti felelősségvállalás,
y) a helység építkezési munkálatai nyilvántartásának megszervezése és ezen nyilvántartásokból származó adatoknak a központi közigazgatási hatóságok rendelkezésére való bocsátása,
z) a háztartási, ipari vagy bármilyen természetű hulladékok tárolására irányuló ellenőrzési intézkedések megtétele, a község vagy város körzetében található vízpartok higienizálásának biztosítása érdekében, valamint a helyi patakok és átereszek akadálymentesítése a nagyobb víztömegek elvezetésének biztosítása céljából.
2) A polgármester egyéb, a törvény és jogszabályok által előirt feladatkört is elláthat, valamint a helyi tanács által kijelölt megbízatásokat is teljesítheti.
69. §.-(1) A gyámhatósági és anyakönyvvezetői feladatkör gyakorlása, a népszavazás, a választások megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó jogszabályokból eredő feladatok teljesítése, a polgári védelemmel valamint egyéb törvény által előirt feladatkörrel kapcsolatos intézkedések megtétele alkalmával a polgármester az őt megválasztó község vagy város állami képviselői minőségében tevékenykedik.
2) A polgármester ilyen minőségében jogosultan igényelheti, a prefektus általi közvetítést is beleértve, a minisztériumok és egyéb területi-közigazgatási központi szervek decentralizált közszolgálatai vezetőinek közreműködését, amennyiben a ráháruló feladatokat a saját szakapparátusa keretében nem tudja megoldani.
70. §.-(1) A polgármester beosztásának érvényesítésétől számított legtöbb 30 napon belül kiadott rendeletével a a 68. §. (1) bekezdése j), m), p), r), v) x) és y) pontja szerinti feladatkör gyakorlásával az alpolgármestert, vagy esetenként az alpolgármestereket bízhatja meg.
(2) Az anyakönyvvezetői feladatkörrel a jogszabálynak megfelelően az alpolgármester, jegyző vagy más ilyen területen illetékes tisztviselő bízható meg.
(3) A polgármesternek az őt mint az állam képviselőjét megillető feladatkörét, kivéve az anyakönyvvezetői és a 68. §. (1) bekezdése j), m), p), r), v), x) és y) pontjai szerint előirt hatásköröket, a 68. §. értelmében nem lehet átruházni.
74. §.-(1) Feladatkörének gyakorlása érdekében a polgármester normatív vagy egyéni jellegű rendelkezéseket ad ki. Ezek csak akkor végrehajthatók, ha a nyilvánosság tudomására lettek hozva, vagy esetenként miután az érintett személyeknek lettek közölve.