Infrastructura

Infrastructura tehnico - edilitară:

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al oraşului este de 6.777 ha din care intravilan sunt 897,87 ha şi extravilan 5.880,13 ha.

 

Situaţia drumurilor şi transporturilor

Străzile orăşeneşti au o lungime totală de 44 km (în acestă lungime nu intră drumurile judeţene ce traversează localitatea) din care 16 km sunt modernizaţi şi 28 km pietruiţi.

Lipsa centurilor ocolitoare care să decongestioneze fluxul de tranzit/ transporturi mărfuri înspre alte centre  din regiune de circulaţia internă, determină ca în prezent, traficul de tranzit să se desfaşoare pe străzile oraşului Cehu Silvaniei (Libertăţii, Gheorghe Pop de Băseşti, Trandafirilor, Borza, Dozsa Gyorgy, Plopilor, Gării), perturbând circulaţia în oraş, distrugând clădirile şi ridicând gradul de poluare al oraşului.

Transportul urban ce face legătura între oraş şi satele componente, se face cu mijloace de transport private de capacitate mică (microbuze de 16-18 locuri).

Cea mai apropiata gară este la Benesat aflată la 14 Km de oraş. 

 

Situaţia spaţiilor verzi:

Spaţiile verzi şi zonele de agrement existente în oraşul Cehu Silvaniei, din punct de vedere juridic aparţin domeniului public al oraşului, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, şi în acest context au fost inventariate ca atare, iar Guvernul Romaniei prin M.O. nr.681 bis consfinteşte acest lucru.

Spaţiile verzi se compun din:

 - Parcuri unde alternează plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali cu gazon şi flori, traversate de alei pietonale şi mobilier urban, respectiv bănci pentru odihnă, aceste parcuri sunt :

♦ Parcul din zona centrală a oraşului S = 0,25 ha.;

♦ Parcul din faţa internatului Grupului Şcolar “Gh.Pop de Băseşti” S = 0,25 ha.;

♦ Parcul din faţa Grupului Şcolar “Gh.Pop de Băseşti”S =0,20 ha.;

♦ Parcul din incinta internatului Grupului Şcolar “Gh.Pop de Băseşti” S = 0,30ha.;

♦ Total parcuri = 1,00 ha.

 - Zonele verzi constând din plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali intercalaţi în gazon, situate în zona centrală a oraşului, de a lungul căilor de circulaţie şi în zonele blocurilor de locuinţe în suprafaţă totală de : 0,91 ha.

 - Zonele de agrement: zona Stadion S = 3,3600 ha.

 - Parc Dendrologic zona Castel S = 4,5 ha.

Suprafaţa totală spaţii verzi şi zone de agrement însumează circa 9,77 ha. Având în vedere că oraşul fără satele componente numără cca.5500 locuitori, în aceste condiţii revine pe un locuitor din oraş o suprafata de 17,8 mp zonă verde.

Referitor la flora şi fauna de interes ştiintific în teritoriul nostru administrativ, de a lungul văii Sălajului, zona de vest a satului Nadiş şi fosta fermă Agromixt Sălaj, au existat cca. 10 ha fâneaăţ pe care creştea Laleaua pestriţă. Din păcate această zonă s-a depreciat foarte mult datorită lucrărilor de amenajare şi desecare practicate pe Valea Sălajului, iar prin nivelarea pământului excavat în care creştea laleaua pestriţă, aceasta a dispărut în totalitate.

 

Reţeaua de apă şi canalizare. Alimentarea cu apă

Lungimea totală a conductelor de alimentare cu apă este de 18,60 km, numărul de locuitori racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu apă este de 4.200 locuitori.

Pentru realizarea echilibrului între cerinţele de apă ale utilizatorilor şi disponibilul surselor de apă au fost realizate lucrări de reabilitare a reţelei de apă prin programul SAMTID.

Populaţia din satele aparţinătoare Nadiş, Motiş, Ulciug, Horoatu Cehului nu beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat, aceasta îşi asigură cerinţa din surse proprii, individuale, din resurse de apa subterane de mică adâncime (fântâni). Calitatea apei din aceste surse nu este monitorizată în conformitate cu cerinţele legale, populaţia fiind din acest punct de vedere vulnerabilă în a utiliza surse de apă de calitate necorespunzatoare şi fără alternativă în situaţii de poluări accidentale, sau de secetă.

La nivelul judeţului Sălaj, conform Planului de Dezvoltare Judeţean 2007-2013 urmează a fi realizată o magistrală majoră de apă, care să asigure alimentarea cu apă a unui important număr de locuitori. In vederea asigurării debitului de 460 l/s în orice situaţie şi la calitatea apei potabile impuse de normativele în vigoare s-a propus soluţia de preluare  a apei potabile necesare pentru localităţile Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei şi Şimleu Silvaniei din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Cluj Napoca, care preia apa brută din lacurile de acumulare Gilău şi Someşul Cald şi dintr-o sursă de apă subterană, putând asigura debitul de apă solicitat de judeţul Sălaj la calitatea impusă de normele şi normativele în vigoare.

 

Reţeaua de canalizare:

Oraşul Cehu Silvaniei este slab dotat în ceea ce priveşte transportul si procesarea apelor uzate.

Lungimea totală a conductelor de canalizare este de 8,6 km, numărul de locuitori racordaţi la sistemul de canalizare este de 2.990.

Numeroase străzi  deşi au reţele de distribuţie a apei, nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori deversate la suprafaţa solului, producând fenomene de poluare. 

Staţia de epurare din oraşul Cehu Silvaniei utilizează un procedeu de tip mecano – biologic şi are o capacitate instalată de 50l/s. Volumul total de apă uzată epurată evacuat din staţia de epurare în Valea Sălaj, în anul 2005, a fost de 534.745,44 mc, cu un debit anual de 16,96 l/s.

În satele aparţinatoare oraşului Cehu Silvaniei nu există reţele de canalizare.

 

Alimentarea cu energie termică a oraşului Cehu Silvaniei

În prezent populaţia oraşului Cehu Silvaniei nu are la dispoziţie un sistem centralizat de încălzire. Sursa de încălzire este asigurată de reţeaua de gaze naturale (centrale proprii de apartament) şi încălzirea cu combustibil solid - lemne.

 

Gestionarea deşeurilor:

Oraşul Cehu Silvaniei este deservit de firma de salubritate SC AVE Salaj SRL care colectează  deşeurile de la populaţie şi deşeurile menajere de la agenţii economici. Din anul 2007 s-a extins colectarea deşeurilor menajere şi în cele 4 sate aparţinătoare, fiecare gospodărie fiind dotată cu pubela.

În oraşul Cehu Silvaniei există 13 puncte de colectare a deşeurilor, PET-urile, hârtia şi sticla  fiind colectate separat.

Deşeurile stradale şi cele provenite din pieţe şi spaţii verzi sunt colectate prin servicii de salubritate din subordinea primăriei.

Depozitul de deşeuri din oraşul Cehu Silvaniei este neecologic, închiderea lui se va face până în anul 2016. Se prevede realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor.