Infrastruktúra

Műszaki-közművesitési infrastruktúra
 
A város teljes közigazgatási területe 6.777 ha, amelyből belterület 897,87 ha és külterület 5.880,13 ha
 

Az utak és szállítások helyzete


A városi utcák teljes hossza 44 km (ebben a hosszban nincsenek belefoglalva a helységet átszelő megyei főutak), amelyből 16 km modernizált és 28 km kövezett.
A régió más központja felé irányuló átmenő forgalom/áruszállítás belső forgalmát tehermentesítő, kerülő körgyűrű hiánya miatt jelenleg az átmenő forgalom a város utcáin zajlik le (Libertatii, Gheorghe Pop de Basesti, Trandafirilor, Dózsa György, Plopilor, Garii utcák), zavarva a város forgalmát, megrongálva az épületeket és növelve a város szennyezettség fokát.
A város és a hozzátartozó faluk közötti városi szállítás kis kapacitású privát szállító eszközökkel (16-18 személyes kisbuszokkal) történik.
A legközelebbi vasútállomás a várostól 14 km-re levő Benedekfalván található.

 

A zöldövezetek helyzete


Szilágycseh város zöld- és szórakoztatóövezetei jogi szempontból a város közterületéhez tartoznak, a 213/1998 Törvény előírásainak megfelelően, és ennek megfelelően lettek leltárba véve, mely tény Románia Kormánya által a 681. sz. Hiv. Közlönyben lett szentesítve.
A zöldövezetek a következőkből tevődnek össze:
- Parkok, melyekben díszfák és díszcserjék mellett pázsit és virágok váltakoznak, amelyeket köztéri bútorokkal, illetve pihenő padokkal felszerelt gyalogos sétányok szelik át, ezek a parkok a következők:
● A város központi övezetének parkja 0,25 ha területtel;
● A „ Gh. Pop de Basesti" Iskolacsoport Bentlakása előtti park 0,25 ha területtel;
● A „ Gh. Pop de Basesti" Iskolacsoport előtti park 0,20 ha területtel;
● A „ Gh. Pop de Basesti" Iskolacsoport Bentlakásának parkja 0,30 ha területtel;
● A parkok összterülete 1,00 ha
- A füves területekből és a benne foglalt díszfákból és díszcserjékből álló zöldövezetek, amelyek a város központi övezetében a közlekedési útvonalak mentén és a lakó-tömbházak térségében találhatók 0,91 ha összterülettel.
- Szórakoztatási övezetek: Stadion övezet 3,600 ha területtel.
- A Kastély övezet Dendrológiai parkja 4,5 ha területtel.
A zöld-és szórakoztató övezetek teljes felülete kb. 9,77 ha-t tesz ki. Tekintettel arra, hogy a városnak a hozzátartozó falvak nélküli lakóssága kb. 5500 főre tehető, ilyen feltételek mellett az egy városi lakosra eső zöldövezet 17,8 m2 területet jelent.
A közigazgatási területünk tudományos érdekeltségű növény,-és állatvilágára vonatkozólag a Szilágy-patak mentén, Szilágynádasd falu nyugati térségében valamint a volt Agromix Salaj gazdaságban egykor kb 10 hektárnyi olyan kaszáló létezett, amelyen a Császár koronája virág termett. Sajnos a Szilágy-patak rendezési és lecsapolási munkálatai a térség állapotán sokat rontottak és a kiásott föld elegyengetését követően, az abban addig termett Császár koronája virág tejesen eltűnt.

 

Víz,és csatornahálózat. Vízellátás.


A vízellátási vezetékek teljes hossza 18,60 km, a központi vízellátó rendszerbe bekötött lakosság száma 4200 főt tesz ki.
A felhasználók igényei és a rendelkezésre álló vízforrások egyensúlyának megteremtése érdekében a SAMTID program keretében megvalósításra kerültek a vízhálózat rehabilitációs munkálatai.
A városhoz tartozó Szilágynádasd, Mutos, Völcsök, Oláhhorvát falvak lakossága nem kedvezményezettei a központ vízellátási rendszernek, ők vízszükségleteiket saját forrásaikból biztosítják, a kismélységű felszín alatti vizek felhasználásával (kutakból). Az ilyen forrásokból nyert vízminőség nincs jogszerű követelményeknek megfelelően figyelemmel kisérve, ezért a lakosság ebből a szempontból ki van téve a nem megfelelő minőségű víz használata veszélyének és véletlenszerű szennyezés vagy aszály esetén egyéb alternatíva hiányának.
A 2007-2013 Megyei Fejlesztési Terv szerint Szilágy megyében egy nagyszabású vízellátási gerincvezeték kivitelezése van előirányozva, amely egy jelentős számú lakosság vízellátását hivatott biztosítani, amely képes bármilyen helyzetben 460 l/s hozamot és a hatályos normatívák által kötelezően előirt minőséget biztosítani, melynek érdekében megoldásként javasolva lett Zilah, Zsibó, Szilágycseh és Szilágysomlyó helységek ivóvíz szükségletének a Kolozsvár megyei jogú város vízellátási rendszeréből történő átvétele, mely rendszer a Gyalui és Meleg Szamos gyűjtőtavakból és felszín alatti vízforrásból nyert derítetlen vízből képes a Szilágy megye által igényelt vízhozamot a hatályos normák és normatívák követelményeinek megfelelően biztosítani.

 

Csatornázási hálózat:


Szilágycseh városa a szennyvíz elvezetése és tisztítása szempontjából gyengén van ellátva.
A csatornázási vezeték teljes hossza 8,6 km, a csatornahálózatra csatlakoztatott lakosság létszáma 2900 főből áll. Számos olyan utca, amelynek vízellátási hálózata van, viszont csatornahálózattal nem rendelkezik, a háztartási szennyvizek többnyire a talaj felszínén vannak elvezetve, ami szennyezést okoz.
Szilágycseh szennyvíz- tisztító állomása mechanikai-biológiai eljárást alkalmaz , ennek beszerelt teljesítménye 50 l/s.
A szennyvíz- tisztító állomásból a Szilágy-patakba ürített teljes vízmennyiség évi 16,96 l/s átlaghozammal számítva a 2005. évben elérte a 534.754,44 m3 tisztított szennyvizet.
A Szilágycseh városhoz tartozó falvak csatornahálózattal nem rendelkeznek.

 

Szilágycseh város hőenergiával való ellátása


Jelenleg Szilágycseh város lakossága központi távfűtési rendszerrel nem rendelkezik. A fűtési energiaforrást a földgázhálózat (lakásonkénti saját hőközpontok) és szilárd fűtőanyag- tűzifa szolgáltatja.

 

Hulladékkezelés


Szilágycseh városának köztisztasági szolgáltatását a SC AVE Salaj SRL köztisztasági vállalat látja el, amely a lakosságtól a háztartási hulladékot, a gazdasági egységektől pedig az ipari hulladékot gyűjti be. A 2007. évtől kezdődően a háztartási hulladékok begyűjtése kiterjedt a 4 hozzátartozó falura is, ezekben minden háztartás kukával lett ellátva.
Szilágycseh városában 13 hulladék begyűjtő pont létezik, ezeken kívül a műanyag palackok, papír és üveg gyűjtése külön történik.
Az utcákról és a terekről, zöldövezetekből származó hulladékok begyűjtése a polgármesteri hivatalnak alárendelt köztisztasági szolgáltatások által történik.
Szilágycseh város szemétlerakó telepe nem ökologikus , ezt 2016-ig kell megszüntetni. A város számára egy szemétátrakó telep lett előirányozva.