Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Cultură și învățământ

EDUCAŢIE

Conform reglementărilor legale în vigoare, învăţământul parcurge o etapă de descentralizare. Acest proces implică parcurgerea mai multor etape. O prima etapă, este cea de restructurare a reţelei unităţilor de învăţământ, în vederea pregătirii noului sistem de finanţare a învăţământului. De asemenea s-a trecut la reorganizarea consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ.

Noua componenţă a acestora este tripartită:

 Reprezentanţi ai unităţilor şcolare: directori şi cadre didactice desemnate de consiliul profesoral; contabilul unităţii,

 Reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai instituţiilor şi organizaţiilor locale,

 Reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor.

Conform legislaţiei în vigoare, învăţământul preuniversitar este finanţat din mai multe surse:

 Bugetul de stat,

 Bugetul judeţean,

 Bugetul local, 

 Venituri extrabugetare (donaţii, sponsorizari, contribuţii) dar foarte puţine sau chiar inexistente.

 

Situaţia învăţământului din oraşul Cehu Silvaniei în anul şcolar 2011-2012 este următoarea:

 Numărul unităţilor şcolare este de 2 şcoli generale cu personalitate juridică, în subordinea Şcolii Gimnaziale Andrei Muresanu intrând şi Şcoala cu clasele I-IV Nadiş, Şcoala cu clasele I-IV Motiş, Şcoala cu clasele I-IV Ulciug; cea de a doua scoala gimnaziala este Scoala Gimnaziala Gyulaffy Laszlo; un grup şcolar: Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti

 Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti dispune de o sală de sport improprie desfăşurării activităţilor sportive,

 Cele 2 şcoli gimnaziale folosesc în comun o sală de sport de 50 locuri construită  prin Compania Naţională de Investiţii.

 Dotările din unităţile şcolare sunt insuficiente în special în şcolile din satele aparţinătoare.

 Deşi în ultimii 2 ani s-au desfăşurat lucrări de reabilitare la şcoli prin programe Phare, programe guvernamentale, nu s-au rezolvat toate problemele din infrastructura educaţională, fiind necesară continuarea reabilitării clădirilor din învăţământ prin accesarea de fonduri.

 In anul 2007 Şcoala Gimnazială cu predare în limba maghiară  (numele actual Gyulaffy Laszlo)s-a desprins din Şcoala Gimnazială Ady Şincai, spaţiile de învăţământ repartizate Şcolii Gimnaziale Ady Şincai fiind insuficiente desfăşurării activităţilor educaţionale, fiind necesară extinderea corpului nr.5.

 Grupul Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti atrage elevi din toată zona Codrului, fiind o unitate de învăţământ recunoscută, acesta a beneficiat în ultimii ani de fonduri doar pentru amenajarea grupurilor sanitare fiind necesare ample lucrări de reabilitare şi dotare a acestuia.

 In anul 2007 prin programul Phare TVET s-a reabilitat clădirea fostului internat a Grupului Şcolar în care va funcţiona Şcoala de Arte şi Meserii din cadrul Grupului Şcolar Gheorghe Pop de Băseşti.

Orasul Cehu Silvaniei dispune si de o sala de sport de 150 de locuri situata la intrarea in oras dinspre Zalau.

 

                                                                

CULTURĂ

Oraşul Cehu Silvaniei se distinge ca şi centru polarizant pentru viaţa culturală din zonă. Cea mai mare parte a activităţilor culturale este administrată de:

- Casa Orăşenească de Cultură 

- Biblioteca Orăşenească

aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei.

Paleta oportunităţilor pentru oraşul Cehu Silvaniei din domeniul culturii sunt limitate. Există evenimente ale operatorilor locali din domeniul cultural, fiind sporadice evenimentele culturale atrase din afara localităţii.

In prezent activează în oraş patru organizaţii neguvernamentale cu personalitate juridică în domeniul culturii. In anul 1996 a luat fiinţă Asociaţia Culturală Tövishát care promovează valorificarea şi păstrarea tradiţiilor. Asociaţia de Tineret Berekenye şi-a început activitatea în 1998, slujind mai cu seamă păstrarea tezaurului folcloric, a dansului popular maghiar şi promovarea teatrului amator. In anul 2005 s-a înfiinţat Asociaţia Culturală SILVEST asociaţie ce sprijină atât manifestarile culturale din zonă şi care promovează relaţiile de prietenie româno - belgiene.

In anul 2011 s-a infiintat Asociatia Culturala Plaiuri Codrenesti, sup auspiciile careia s-a desfasurat prima editie a Festivalului de colinzi in luna decembrie 2011.

Dintre manifestările culturale anuale amintim :

• Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, manifestare care reuneşte formaţii de dansuri populare şi solişti vocali din zona Codru;

• Tabăra internaţională de dansuri populare maghiare ce se desfăşoară în luna iulie:

• Festivalul de teatru amator pentru elevi PADIF, festival ce adună în oraş împătimiţi ai artei teatrale din regiune;

• zilele oraşului Cehu Silvaniei în cadrul cărora au loc multiple activităţi culturale;

• zilele Tövishát ce se desfăşoară la sfârşitul lunii august.

 

Deşi componenta culturală este foarte importantă putând să crească gradul de atractivitate a satului pentru populaţia tânară, infrastructura adecvată actului cultural, în mediul rural este fie insuficientă, fie uzată moral sau deteriorată. Mijloacele prin care se poate induce cultura în mediul rural sunt căminele culturale, bibliotecile, colţurile muzeistice.

Din cele 4 sate aparţinătoare funcţionează doar 2 cămine culturale, respectiv în satele Motiş şi Ulciug, căminul cultural din Ulciug a fost reabilitat in perioada 2008-2009. In cele 2 cămine nu se desfaşoară activităţi culturale, fiind nevoie de o persoană responsabilă cu întreţinerea şi funcţionarea lor.

Biblioteca Orăşenească dispune de 42.980 volume şi are un numar de  2.762 cititori. In cadrul acesteia funcţioneaza din anul 2008 un centru de internet dotat cu 8 calculatoare.

 De asemeanea Casa de Cultura a orasului Cehu Silvaniei a beneficiat in ultimii ani de lucrari de reabilitare, modernizare si dotare, fiind necesare inca lucrari de reabilitare a exteriorului Casei de Cultura.

Situaţia lăcaşurilor de cult este următoarea:

• 2 biserici catolice în Cehu Silvaniei

• 2 biserici reformate în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 5 biserici ortodoxe în: Cehu Silvaniei, Ulciug, Motiş, Nadiş, Horoatu Cehului

• 2 biserici adventiste în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 3 biserici baptiste în Cehu Silvaniei

• 2 biserici Martorii lui Iehova în: Cehu Silvaniei şi Ulciug

• 1 biserică penticostală în Nadiş

 

Probleme identificate

- Spaţiul în care funcţionează Biblioteca Orăşenească care  are ca beneficiari principali locuitorii oraşului Cehu Silvaniei, este inadecvat.

- In satul Nadiş se doreşte construirea unui cămin cultural.

- Lipsa unui personal care să asigure întreţinerea şi funcţionarea căminelor culturale de la sate.

 

                          

SPORT DE PERFORMANŢĂ, SPORT DE MASĂ, TIMP LIBER

Pentru petrecerea timpului liber prin mişcare fizică, dar şi pentru unele competiţii sportive, oraşul Cehu Silvaniei  oferă câteva posibilităţi, însă insuficiente sub aspectul numărului şi a calităţii acestora. In proprietate publică exista un stadion, sala de sport a Şcolii Gimnaziale Ady Şincai şi este în construire o nouă sală de sport de 150 locuri care se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii.

Copii din grupa de vârsta 10-14 ani sunt antrenati în activităţi sportive la Clubul Copiilor din localitate (tenis de masa, fotbal, Karting, etc.)

In anul 2008 au fost amenajate trei locuri de joacă în zona cartier Avram Iancu, zona cartier 1 Decembrie 1918, zona Gradiniţa nr.1 şi a fost pusă în funcţiune fântâna arteziană din centrul oraşului, proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în valoare de 295.000 lei RON.

 

Probleme identificate

- Baza sportivă neadecvată,

- Promovarea performanţelor atinse este deficitară.

- Terenurile de sport (basket, fotbal) sunt deficitare.

- Nu există bazin de înot, terenuri de tenis.

07 March 2018
Date fizico-geografice

RELIEFUL

Macrogeografic, teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei se încadrează în partea de nord a “Platformei Sălăjene” care, prin poziţia şi geneza ei, aparţine dealurilor pericarpatice vestice.

Platforma Salăjană este cea mai joasă (150-300 m altitudine medie) şi cu cea mai redusă energie de relief (între 60-100 m) dintre toate subunităţile Podişului Someşan. Dealurile sunt domoale, în cea mai mare parte despădurite, cultivate, fiind strabătute de câteva văi importante (Barcău, Crasna, Sălaj).

 

Microgeografic, teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei este situat în bazinul superior al Văii Salajului şi se caracterizează prin:

- altitudini medii coborâte (în jur de 250 m): altitudinea minimă de 175 m se află în lunca Văii Sălajului, iar altitudinea maximă de 356 m în Măgura Morii din partea de sud  - est a oraşului;

- culmi domoale, teşite sau uşor ondulate, cu orientarea generală vest – est, dată de reţeaua hidrografică;

- pante din versanţi, în general, prelungi, cu declivitate ce variază între 5 grade şi 20 grade;

- formaţiunile geologice dominante sunt marnele şi argilele (friabile);

- Valea Sălajului, cu o direcţie de scurgere sud - nord, şi-a creat o luncă largă cu caracter mlăştinos, cu o extensiune până la 500-600 m (folosinţă este fâneaţă);

- Afluenţii mărunţi ai Văii Sălajului au generat, la trecerea lor prin formaţiunile friabile, mici bazinete depresionare favorabile cantonării de vetre de aşezări (cazul localităţilor Cehu Silvaniei, Ulciug, Nadiş şi Horoatu Cehului).

 

                                                  

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Din  punct de vedere hidrografic, zona în care se află situat oraşul Cehu Silvaniei, împreună cu satele aparţinătoare, face parte din bazinul hirografic al râului Someş,  respectiv bazinul văii Sălajului (afluent de ordinul I al Someşului).

Văile mai importante care confluează cu pârâul Sălaj sunt Feredăului, Fagului, Hordăului, Râurilor, iar Valea Horoatului confluează cu Someşul aval de localitatea Benesat.

Oraşul este străbătut de pârâul Horaţiu, care se varsă în pârâul Sălajului.

 

                                         

CLIMA

Prin poziţia sa în teritoriu, oraşul Cehu Silvaniei şi localităţile componente sunt supuse influenţei vestice de climă. Astfel, clima perimetrului se încadrează în sectorul cu climă continentală moderată, caracteristică regiunilor nord - vestice ale ţării, fiind supusă, predominant, unei circulaţii vestice. Ca urmare, în timpul iernii predomină invaziile de natură maritim - polară din nord - vest, iar vara aerul cald din sud - vest.

Conformatia locală a topografiei vetrei oraşului Cehu Silvaniei, cu dealuri înalte  la nord şi cu axul văii orientat est - vest, determină fenomenul de adăpostire şi o canalizare a curenţilor pe axul Văii Horaţiului pe direcţia vest - est, curenţi care se resimt numai în partea de sud, sud - est a vetrei.

Prezenţa acestui climat blând, de adăpost, a favorizat pomicultura şi silvicultura în Cehu Silvaniei.

Toate localităţile componente, în afară de Motiş, sunt cantonate în mici bazinete depresionare, care le conferă un microclimat de adăpost.

Principalele determinante ale climatului în teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei sunt următoarele:

- Regimul termic general: - temperatura medie anuală este cuprinsă între –8 şi +9 grade Celsius.

- Precipitaţiile medii: - în jur de 700-800 mm

- Vânturile dominante: - din vest, nord - vest.

07 March 2018