Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Starea Civilă

29 August 2018
Înregistrarea Nașterii

Înregistrarea naşterii se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 • 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 • 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Când declaraţia de naştere se face după expirarea termenelor de mai sus, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, cu avizul conform al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor.

Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în ţară, la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor.

Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către primăria în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.

  În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.
  În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia.
  În noul act de naştere întocmit, rubrica "Locul naşterii" se va completa cu datele din actul de naştere iniţial.

 

29 August 2018
Înregistrarea Căsătoriei


Vârsta minimă pentru căsătorie este de optsprezece ani, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, oraşului, sau comunei în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Căsătoria se poate încheia în afara sediului autorităţii administraţiei publice locale, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta la primărie.

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, cu 10 zile înainte de încheierea căsătoriei. Se iau în calcul la stabilirea acestui termen atît ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Ofiţerul de stare civilă, care primeşte declaraţia de căsătorie, solicită viitorilor soţi să prezinte următoarele documente:

 • actele de identitate în termenele de valabilitate;
 • certificatele de naştere;
 • certificatele medicale privind starea sănătăţii, care trebuie să fie valabile atît la data depunerii declaraţiei cât şi la data încheierii căsătoriei;
 • dacă este cazul, dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei, precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege.

29 August 2018
Înregistrarea Decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administativ- teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul, în termen de 3 zile de la data decesului produs din cauze naturale în care se cuprind atât ziua în care s-a produs, cât şi ziua în care se face declaraţia. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

Acte necesare:

- certificatul medical constatator al decesului;
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
– actul de identitate al decedatului;
– fotocopia actului de identitate al declarantului;
– aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de indetitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Odată cu eliberarea certificatului de deces ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.

29 August 2018
Transcrierea certificatelor de stare civilă

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, Republicată, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului,după ce s-a obţinut avizul prealabil al direcţiei judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

Cererea de transcriere se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, atât pentru cetăţenii români aflaţi/domiciliaţi în străinătate cât şi pentru cei cu domiciliul în România.

Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul (pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, la ultimul loc de domiciliu din România, care se dovedeşte cu adeverinţa eliberată de autoritatea competentă de la ultimul domiciliu), însoţită de:

 • extrasul/certificatul de stare civilă eliberat de autorităţile străine în original;
 • o xerocopie legalizată a acestuia;
 • traducerea în limba română a certificatului/extrasului străin, autentificată de un notar public sau de misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă;
 • fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;
 •  declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 •  declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;
 • declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.
 • alte documente justificative, privind completarea unor rubrici. 

ATENŢIE! Când documentul străin este EXTRAS MULTILINGV eliberat în baza Convenţiei de la VIENA din 08 septembrie 1976 acesta nu trebuie să fie nici apostilat nici tradus sau legalizat.


29 August 2018