Adresa: P-ţa Trandafirilor, nr.35 Cehu Silvaniei, 455100, jud. Sălaj

Tel.: 0260-650.355 Fax: 0260-650.602 Email: primaria_cehu@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Analiza SWOT

DEMOGRAFIE

Puncte tari: 

 Existenţa mai multor etnii, deci a unor culturi diferite

 Grad ridicat de toleranţă, nivel scăzut de conflicte sociale

 Nivel scăzut al ratei şomajului.

 Rata ridicată de includere a femeilor pe piaţa muncii – tradiţie în anumite specializari funcţionale care impun şi stabilizează femeile ca forţă de muncă: confecţii, textile.

Oportunităţi:

 Crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea socio-economică a localităţii

 Existenţa programelor de finanţare UE pe domeniul “Resurse Umane” 

 Existenţa unor resurse turistice culturale naturale şi de nişă care vor conduce la dezvoltarea sectorului turism - agroturism în zonă, permiţând crearea unor noi locuri de muncă

 Calificarea şi recalificarea forţei de muncă şi a somerilor pentru o mai mare adaptabilitate la nevoile pieţei muncii.

 Incurajarea tinerilor prin accesarea de fonduri europene pentru crearea de afaceri.

 

SERVICI DE SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ

Puncte tari: 

 Medicii de familie care acordă asistenţă medicală.

 Prezenţa unor asociaţii neguvernamentale implicate social.

Oportunităţi:

 Existenta programelor de finantare post aderare.

 

EDUCAŢIE

Puncte tari: 

 Implicarea efectivă a comunităţii în conducerea administrativă a unităţilor de învăţământ.

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin: completarea studiilor prin cursuri postuniversitare, înscriere la grade didactice, cursuri de formare continuă.

Oportunităţi:

 Există programe de finanţare a reabilitării, modernizarii şi dotării instituţiilor de învăţământ.

 

CULTURĂ, SPORT DE PERFORMANŢĂ, TIMP LIBER

Puncte tari: 

Cultură:

 Există persoane pregătite în acest domeniu.

 Există iniţiative pentru derularea de proiecte.

 Sunt derulate evenimente susţinute din bani publici.

 Există colaborare între Casa Oraşenească de Cultură şi asociaţiile culturale din oraş în organizarea evenimentelor.

Oportunităţi:

Cultură:

 Existenţa  programului guvernamental Programul Prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.

 

INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

Puncte tari:

 Traseele între oraş şi satele aparţinătoare sunt asigurate cu mijloace de transport de capacitate mică.

 Existenţa centrelor de cartier de colectare a deşeurilor menajere.

 Există reţea de alimentare cu electricitate.

 Colaborarea bună cu operatorul apă – canal SC Compania de Apă Someş SA Cluj Napoca

Oportunităţi: 

 Posibilitatea reactualizarii PUG.

 Accesarea de fonduri externe pentru finanţarea reabilitării străzilor, a reabilitării şi extinderii reţelelor de apă şi canalizare.

 Posibilitatea de a întocmi hărţi şi planuri din satelit (GIS).

 Posibilitatea de a accesa fonduri pentru regenerare urbană.

 

ECONOMIA LOCALĂ

Puncte tari: 

 Sector activ al confecţiilor, textile şi al industriei prelucrării lemnului.

 Forţa de muncă stabilă, preponderent feminină, specializată în sectorul confecţiilor şi al industriei uşoare.

 Potenţial turistic ridicat.

Oportunităţi: 

 Diversificarea activităţilor nonagricole şi creşterea atractivitatii turistice a zonei

 Dezvoltarea unui centru de excelenţă în domeniul industriei uşoare.

 Creşterea exporturilor directe (îndepărtare de sistemul lohn) prin încurajarea firmelor să se perfecţioneze în design şi comerţ cu amănuntul – dezvoltarea unor mărci proprii.

 Existenţa fondurilor structurale pentru IMM-uri.

 Dezvoltarea zonelor de agrement.

 

AGRICULTURA

Puncte tari: 

 Ponderea mare a populaţiei active din total populaţie rurală.

 Preţul scăzut al forţei de muncă.

 Sol propice dezvoltării ecologice fără contaminari chimice majore.

 Suprafeţe mari de paşuni şi fâneţe naturale.

 Conditii pedoclimatice favorabile pentru pomicultură şi viticultură.

 Tradiţie în creşterea animalelor, pomicultură şi viticultură.

 Habitate rurale care conservă încă tehnologia şi comportamentul de muncă tradiţional.

 Existenţa unui cadru organizat de valorificare a produselor agricole (piaţa agroalimentară

Oportunităţi:

 Resurse umane, naturale, valori de muncă şi culturale favorizante pentru agricultura ecologică.

 Valorificarea pe nişe de pieţe a produselor tradiţionale.

 Valorificarea potenţialului turistic, agro – turistic şi de agrement.

 Stimularea mediului asociativ pentru producţie şi valorificare

 Aportul de capital transferat în mediul rural prin prestarea de muncă în exterior.

 

TURISM

Puncte tari: 

 Avantajele naturale insuficient puse în valoare pot constitui un semnificativ potenţial de dezvoltare economică: - Potenţial natural şi cultural pentru turism şi agroturism deosebite (lacurile de pescuit, Strâmtorile Ţicăului, bisericile din lemn)

 Existenţa spatiilor de cazare în pensiuni.

Oportunităţi:

 Dezvoltarea evenimentelor şi a festivalurilor

 Dezvoltarea pachetelor turistice: agroturism, turism cultural, etc.

 Promovarea localităţii.

07 March 2018